קישורים לאתרים
 
אתר עיריית אור יהודה www.oryehuda.muni.il
 
משרדי ממשלה
 
משרד הפנים www.moin.gov.il
 
משרד הבינוי והשיכון www.moch.gov.il
 
אתר המידע הגיאוגרפי של משרד הפנים gis.moin.gov.il
 
משרד המשפטים www.justice.gov.il
 
המשרד לאיכות הסביבה www.sviva.gov.il
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה www.cbs.gov.il
 
האגף למיסוי מקרקעין-משרד האוצר www.mof.gov.il/itc/mainpage.htm
 
משרד התשתיות הלאומיות www.mni.gov.il
 
שער הממשלה www.gov.il
 
 
מרכז שלטון מקומי
 
מרכז השילטון המקומי www.iula.org.il
 
שער המידע לרישוי ובניה www.bonim.pnim.gov.il
 
 
גופים מאשרים
 
המועצה לשימור אתרים www.shimur.co.il
 
קק"ל www.kkl.org.il
 
החברה להגנת הטבע www.teva.org.il
 
המרכז למיפוי ישראל www.mapi.gov.il
 
החברה למשק וכלכלה www.mashcal.co.il
 
התאחדות הקבלנים www.acb.org.il
 
לשכת שמאי המקרקעין www.landvalue.org.il
 
מינהל מקרקעי ישראל-תוכניות בנין עיר www.mmi.gov.il
 
פיקוד העורף www.oref.org.il
 
 
כללי
 
גלובס www.globes.co.il/serve
 
השער לנדל"ן ולמיסים בישראל landtax.co.il
 
 
אתר החברה קומפלוט www.complot.co.il